Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทร 074-750-910 fax 074-750-910  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   คำสั่ง/ประกาศ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลตำมะลังเข้าร่วมรับความชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูล พ.ศ.2565 (ดู : 15) 4 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 24) 20 ธ.ค. 2565
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % เชิญชวนสวมหมวกนิรภัย (ดู : 16) 16 ธ.ค. 2565
กำหนดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) (ดู : 17) 14 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ดู : 24) 1 ธ.ค. 2565
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 58) 6 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) พ.ศ.2565 (ดู : 72) 5 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 86) 27 มิ.ย. 2565
โครงการเยาวชนตำมะลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ดู : 87) 20 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำมะลังที่มีสุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 98) 13 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) พ.ศ.2565 (ดู : 116) 11 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 117) 30 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 126) 14 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 133) 14 ก.พ. 2565
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 169) 12 ม.ค. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สตูลไสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้" (ดู : 159) 11 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ (ดู : 171) 6 ม.ค. 2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 153) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ดู : 148) 22 ธ.ค. 2564
ขอเชิญชวนชาวตำมะลังที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 64 (ดู : 90) 11 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของอปท. (ดู : 167) 8 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ.4/4 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/4 (ดู : 199) 22 ต.ค. 2564
ด้วยอำเภอเมืองสตูล จะออกให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ตำบลตำมะลัง ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นี้ (ดู : 83) 21 ต.ค. 2564
วันที่ 11 ต.ค. 64 (พรุ่งนี้) จะมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ รร.สตูลวิทยา (ดู : 79) 10 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 233) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 172) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต.ตำมะลัง (ดู : 199) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 168) 4 ต.ค. 2564
ประกาศจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง (ดู : 83) 2 ก.ย. 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ดู : 93) 2 ก.ย. 2564
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3) (ดู : 188) 2 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 194) 18 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 190) 18 ส.ค. 2564
ประกาศกำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2564 (ดู : 192) 16 ส.ค. 2564
มาตรการ เข้าพื้นที่ จ.สตูล (ดู : 81) 9 ส.ค. 2564
ขอเชิญสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 196) 5 ส.ค. 2564
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2) (ดู : 201) 3 ส.ค. 2564
รายงานผลโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ฯ (ถุงยังชีพ) (ดู : 195) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 225) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะในการดำรงชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (ดู : 220) 19 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 241) 4 พ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (ดู : 193) 29 เม.ย. 2564
แผ่นพับ เรื่อง จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย (ดู : 91) 5 เม.ย. 2564
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน (ดู : 220) 2 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 249) 30 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระมัดระวังป้องกันเหตุอัคคีภัย (ดู : 90) 22 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 301) 8 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 277) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 272) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ดู : 141) 22 ธ.ค. 2563
เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 310) 27 ต.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 320) 2 ต.ค. 2563
คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 3 (176/2563) เมื่อ 17 กันยายน 2563 (ดู : 336) 17 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 311) 8 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 315) 7 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำการขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 341) 7 เม.ย. 2563
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 350) 2 เม.ย. 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน (ดู : 183) 10 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระมัดระวังป้องกันเหตุอัคคีภัย (ดู : 404) 20 ก.พ. 2563
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน (ดู : 386) 18 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์ : 074-750-910 โทรสาร : 074-750-910
E-mail Address : saraban@thammalang.go.th
Copyright © 2018. www.thammalang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs