Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทร 074-750-910 fax 074-750-910  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   คำสั่ง/ประกาศ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายมะหมัด หลงกูนัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 2)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร ประจำปี 2566) (ดู : 18)
การรับสมัครส่งทีมแข่งขัน (ดู : 18)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสิรม(นม) (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 15)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายข่าวชนิดไร้สาย (ดู : 21)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
 
โครงการแขังขันกีฬา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยี่ยนเยียนประชาชนในเทศกาลถือศิลอด ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมต้อนรับคณะชมรมพายเรือคายัด ระหว่างวันที่ 25 -27 สิงหาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยาวชนตำมะลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มี ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาทักษะและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวันลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มี ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อนครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ๘-๑๒ ปี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกซ้อมอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการตำมะลังรักษ์สะอาด ปีงบประมาณ 2564 โดยมี กิจกรรม Big cleaning day
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยาวชน ตำมะลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มี ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมมัคคุเทศก์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 429)
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ พนักงานดับเพลิง (ดู : 410)
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานดับเพลิง (ดู : 483)


แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ณ ตำมะลัง หัวมังกร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เที่ยวตำมะลัง ดูนกอินทรีย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนตำบลตำมะลัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่าเรือตำมะลัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง คลิ๊กที่นี่
หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์ : 074-750-910 โทรสาร : 074-750-910
E-mail Address : saraban@thammalang.go.th
Copyright © 2018. www.thammalang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs