Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทร 074-750-910 fax 074-750-910  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
   กิจการสภา
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   คำสั่ง/ประกาศ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   นโยบายการหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
   การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่่นใดโดยธรรมจรรยา
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายมะหมัด หลงกูนัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลตำมะลัง เมื่อวันที่14 มีนาคม2567. (ดู : 137)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ตำมะลัง (ดู : 360)
ประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 (ดู : 347)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 3)
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่อกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย อบต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตู่ล จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุข ฯ ) โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 11)
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (จากบ้านนายปกรณ์ ทองขาว - สามแยกศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตำมะลัง กำหนด แบบเลขที่ 1a/2566) โดยวิธีึคัดเลือก (ดู : 58)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
 
กิจกรรมส่งเสริมการขายแหล่งท่องเที่ยวและงานแสดงสินค้า OTOP
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการด่านชุมชนตำมะลัง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จัดกิจกรรม“MOI Waste Week
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนในช่วงเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเข้าสุนัตหมู่ ประจำปี 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ 13 มกราคม 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัสตูล มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบวาตภัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มี ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 21 -22 สิงหาคม 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการชาวตำมะลังจิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาทักษะและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแขังขันกีฬา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยี่ยนเยียนประชาชนในเทศกาลถือศิลอด ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 1034)
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ พนักงานดับเพลิง (ดู : 538)
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานดับเพลิง (ดู : 614)


แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว อัลบั้มเที่ยวตำมะลัง ดูนกอินทรีย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ณ ตำมะลัง หัวมังกร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เที่ยวตำมะลัง ดูนกอินทรีย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนตำบลตำมะลัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่าเรือตำมะลัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง คลิ๊กที่นี่
หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์ : 074-750-910 โทรสาร : 074-750-910
E-mail Address : saraban@thammalang.go.th
Copyright © 2018. www.thammalang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs